Valprogram

Disse sakene er våre hovedpunkt her i Vaksdal!

 • MDG Vaksdal ynskjer å bevare nåverande jernbanetrasê og gjenåpne nedlagte stoppesteder  i Vaksdal.
 • Me vil ha lavere billettpriser og mulighet for overgang mellom tog og buss i heile fylket.
 • MDG Vaksdal ynskjer  å jobbe for ein trygg og rassikker veg i vår kommune.
 • MDG Vaksdal ynskjer fiskeoppdrettsindustrien inn i lukkede annlegg og auka fokus på dyrevelferd. Villaks og sjøørret har også livets rett.
 • MDG Vaksdal ynskjer at me heller satser på å effektivisere nåværande vassdrag, framfor å åpne opp for meir utbygging av uberørte elvar.
 • MDG Vaksdal ynskjer at alle offentlige bygg skal ha solceller på taket, samt tilrettelegge og satse på bruk av jordvarme til oppvarming.
 • MDG Vaksdal vil jobbe for ein utbyggning av parsellhager.
 • Me ynskjer å bevare matjorda som er att i kommunen, samt sikre områder som kan egne seg til jordbruk i framtida.
 • MDG Vaksdal vil jobbe før å bevare artsmangfaldet og stimulere til eit aktivt friluftsliv i vår kommune. Me ynskjer også at det bygges fleire sykkel-og turstier.
 • MDG Vaksdal ynskjer ein opprydning på kommunal eigedom og andre steder hvor skrot og boss har blitt dumpa.
 • MDG Vaksdal vil at kommunen tilrettelegger for meir næringsvirksomhet, me meiner at fabrikkane på Dale og Vaksdal kan og bør nyttast betre.
 • MDG Vaksdal ynskjer at eldre skal ha ein aktiv og verdig alderdom. Derfor ynskjer me å styrke helse og omsorgs sektoren, og at maten blir laga på dei enkelte sjukeheimene.
 • MDG Vaksdal vil at det skal vere kort veg til skulen. Dette inneber at vi ikke ønsker å sentralisere barneskolene i Vaksdal, men beholde systemet som det er idag